Traditional

七十三吟

七十三年事事新,涵濡幸作六朝民。
發無可白方為老,酒不能賒始覺貧。
末路已悲身是客,此心猶與物為春。
柴門勿謂常岑寂,時有鄉鄰請藥人。

Simplified

七十三吟

七十三年事事新,涵濡幸作六朝民。
发无可白方为老,酒不能赊始觉贫。
末路已悲身是客,此心犹与物为春。
柴门勿谓常岑寂,时有乡邻请药人。

Pronunciation

qī shí sān yín

qī shí sān nián shì shì xīn , hán rú xìng zuò liù zhāo mín 。
fā wú kě bái fāng wéi lǎo , jiǔ bù néng shē shǐ jué pín 。
mò lù yǐ bēi shēn shì kè , cǐ xīn yóu yǔ wù wéi chūn 。
chái mén wù wèi cháng cén jì , shí yǒu xiāng lín qǐng yào rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.