Traditional

七十二歲吟

七十人言自古稀,我今過二未全衰。
讀書似走名場日,許國如騎戰馬時。
秋晚雁來空自感,夜闌酒盡不勝悲。
渭濱星霣逾千載,一表何人繼出師!

Simplified

七十二岁吟

七十人言自古稀,我今过二未全衰。
读书似走名场日,许国如骑战马时。
秋晚雁来空自感,夜阑酒尽不胜悲。
渭滨星霣逾千载,一表何人继出师!

Pronunciation

qī shí èr suì yín

qī shí rén yán zì gǔ xī , wǒ jīn guò èr wèi quán shuāi 。
dú shū sì zǒu míng cháng rì , xǔ guó rú qí zhàn mǎ shí 。
qiū wǎn yàn lái kōng zì gǎn , yè lán jiǔ jìn bù shèng bēi 。
wèi bīn xīng yǔn yú qiān zài , yī biǎo hé rén jì chū shī !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.