Traditional

七哀詩

明月照高樓,流光正徘徊。
上有愁思婦,悲嘆有余哀。
借問嘆者誰?
雲是宕子妻。
君行逾十年,孤妾常獨棲。
君若清路塵,妾若濁水泥。
浮沈各異勢,會合何時諧?
願為西南風,長逝入君懷。
君懷良不開,賤妾當何依?

Simplified

七哀诗

明月照高楼,流光正徘徊。
上有愁思妇,悲叹有余哀。
借问叹者谁?
云是宕子妻。
君行逾十年,孤妾常独栖。
君若清路尘,妾若浊水泥。
浮沉各异势,会合何时谐?
愿为西南风,长逝入君怀。
君怀良不开,贱妾当何依?

Pronunciation

qī āi shī

míng yuè zhào gāo lóu , liú guāng zhèng pái huái 。
shàng yǒu chóu sī fù , bēi tàn yǒu yú āi 。
jiè wèn tàn zhě shuí ?
yún shì dàng zǐ qī 。
jūn xíng yú shí nián , gū qiè cháng dú qī 。
jūn ruò qīng lù chén , qiè ruò zhuó shuǐ ní 。
fú chén gè yì shì , huì hé hé shí xié ?
yuàn wéi xī nán fēng , cháng shì rù jūn huái 。
jūn huái liáng bù kāi , jiàn qiè dāng hé yī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.