Traditional

七夕詩

牽牛遙映水。
織女正登車。
星橋通漢使。
機石逐仙槎。
隔河相望近。
經秋離別賒。
愁將今夕恨。
復著明年花。

Simplified

七夕诗

牵牛遥映水。
织女正登车。
星桥通汉使。
机石逐仙槎。
隔河相望近。
经秋离别赊。
愁将今夕恨。
复着明年花。

Pronunciation

qī xī shī

qiān niú yáo yìng shuǐ , zhī nǚ zhèng dēng chē , xīng qiáo tōng hàn shǐ , jī shí zhú xiān chá , gé hé xiāng wàng jìn , jīng qiū lí bié shē , chóu jiāng jīn xī hèn , fù zhuó míng nián huā ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.