Traditional

七夕

煙霄微月淡長空,銀漢秋期萬古同。
幾許歡情與離恨,年年並在此宵中。

Simplified

七夕

烟霄微月澹长空,银汉秋期万古同。
几许欢情与离恨,年年并在此宵中。

Pronunciation

qī xī

yān xiāo wēi yuè dàn cháng kōng , yín hàn qiū qī wàn gǔ tóng 。
jī xǔ huān qíng yǔ lí hèn , nián nián bìng zài cǐ xiāo zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.