Traditional

七夕

憶得少年長乞巧,竹竿頭上願絲多。

Simplified

七夕

忆得少年长乞巧,竹竿头上愿丝多。

Pronunciation

qī xī

yì dé shǎo nián cháng qǐ qiǎo , zhú gān tóu shàng yuàn sī duō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.