Traditional

七年元日對酒五首

慶吊經過懶,逢迎拜跪遲。
不因時節日,豈覺此身羸?
眾老憂添歲,余衰喜入春。
年開第七秩,屈指幾多人?
三杯藍尾酒,一碟膠牙餳。
除卻崔常侍,無人共我爭。
今朝吳與洛,相憶一欣然。
夢得君知否,俱過本命年。
[余與蘇州劉郎中同壬子歲,今年六十二。
]同歲崔何在,同年杜又無。
[余與吏部崔相公甲子同歲,與循州杜相公及第同年。
秋冬二人俱逝。
]應無藏避處,隻有且歡娛。

Simplified

七年元日对酒五首

庆吊经过懒,逢迎拜跪迟。
不因时节日,岂觉此身羸?
众老忧添岁,余衰喜入春。
年开第七秩,屈指几多人?
三杯蓝尾酒,一碟胶牙饧。
除却崔常侍,无人共我争。
今朝吴与洛,相忆一欣然。
梦得君知否,俱过本命年。
[余与苏州刘郎中同壬子岁,今年六十二。
]同岁崔何在,同年杜又无。
[余与吏部崔相公甲子同岁,与循州杜相公及第同年。
秋冬二人俱逝。
]应无藏避处,只有且欢娱。

Pronunciation

qī nián yuán rì duì jiǔ wǔ shǒu

qìng diào jīng guò lǎn , féng yíng bài guì chí 。
bù yīn shí jié rì , qǐ jué cǐ shēn léi ?
zhòng lǎo yōu tiān suì , yú shuāi xǐ rù chūn 。
nián kāi dì qī zhì , qū zhǐ jī duō rén ?
sān bēi lán wěi jiǔ , yī dié jiāo yá xíng 。
chú què cuī cháng shì , wú rén gòng wǒ zhēng 。
jīn zhāo wú yǔ luò , xiāng yì yī xīn rán 。
mèng dé jūn zhī fǒu , jù guò běn mìng nián 。
[ yú yǔ sū zhōu liú láng zhōng tóng rén zǐ suì , jīn nián liù shí èr 。
] tóng suì cuī hé zài , tóng nián dù yòu wú 。
[ yú yǔ lì bù cuī xiāng gōng jiǎ zǐ tóng suì , yǔ xún zhōu dù xiāng gōng jí dì tóng nián 。
qiū dōng èr rén jù shì 。
] yīng wú cáng bì chǔ , zhī yǒu qiě huān yú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.