Traditional

七年春題府廳

潦倒守三川,因循涉四年。
推誠廢鉤距,示恥用蒲鞭。
以此稱公事,將何銷俸錢?
雖非好官職,歲久亦妨賢。

Simplified

七年春题府厅

潦倒守三川,因循涉四年。
推诚废钩距,示耻用蒲鞭。
以此称公事,将何销俸钱?
虽非好官职,岁久亦妨贤。

Pronunciation

qī nián chūn tí fǔ tīng

lǎo dǎo shǒu sān chuān , yīn xún shè sì nián 。
tuī chéng fèi gōu jù , shì chǐ yòng pú biān 。
yǐ cǐ chēng gōng shì , jiāng hé xiāo fèng qián ?
suī fēi hǎo guān zhí , suì jiǔ yì fáng xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.