Traditional

七德舞-美撥亂,陳王業也

七德舞,七德歌,傳自武德至元和。
元和小臣白居易,觀舞聽歌知樂意,樂終稽首陳其事。
太宗十八舉義兵,白旄黃鉞定兩京。
擒充戮竇四海清,二十有四功業成。
二十有九即帝位,三十有五致太平。
功成理定何神速,速在推心置人腹。
亡卒遺骸散帛收,饑人賣子分金贖。
魏徵夢見子夜泣,張謹哀聞辰日哭。
怨女三千放出宮,死囚四百來歸獄。
剪須燒藥賜功臣,李勣嗚咽思殺身。
含血吮創撫戰士,思摩奮呼乞效死。
則知不獨善戰善乘時,以心感人人心歸。
爾來一百九十載,天下至今歌舞之。
歌七德,舞七德,聖人有作垂無極。
豈徒耀神武,豈徒誇聖文。
太宗意在陳王業,王業艱難示子孫。

Simplified

七德舞-美拨乱,陈王业也

七德舞,七德歌,传自武德至元和。
元和小臣白居易,观舞听歌知乐意,乐终稽首陈其事。
太宗十八举义兵,白旄黄钺定两京。
擒充戮窦四海清,二十有四功业成。
二十有九即帝位,三十有五致太平。
功成理定何神速,速在推心置人腹。
亡卒遗骸散帛收,饥人卖子分金赎。
魏徵梦见子夜泣,张谨哀闻辰日哭。
怨女三千放出宫,死囚四百来归狱。
剪须烧药赐功臣,李勣呜咽思杀身。
含血吮创抚战士,思摩奋呼乞效死。
则知不独善战善乘时,以心感人人心归。
尔来一百九十载,天下至今歌舞之。
歌七德,舞七德,圣人有作垂无极。
岂徒耀神武,岂徒夸圣文。
太宗意在陈王业,王业艰难示子孙。

Pronunciation

qī dé wǔ í měi bō luàn , chén wáng yè yě

qī dé wǔ , qī dé gē , chuán zì wǔ dé zhì yuán hé 。
yuán hé xiǎo chén bái jū yì , guān wǔ tīng gē zhī lè yì , lè zhōng jī shǒu chén qí shì 。
tài zōng shí bā jǔ yì bīng , bái máo huáng yuè dìng liǎng jīng 。
qín chōng lù dòu sì hǎi qīng , èr shí yǒu sì gōng yè chéng 。
èr shí yǒu jiǔ jí dì wèi , sān shí yǒu wǔ zhì tài píng 。
gōng chéng lǐ dìng hé shén sù , sù zài tuī xīn zhì rén fù 。
wáng zú yí hái sàn bó shōu , jī rén mài zǐ fēn jīn shú 。
wèi zhǐ mèng jiàn zǐ yè qì , zhāng jǐn āi wén chén rì kū 。
yuàn nǚ sān qiān fàng chū gōng , sǐ qiú sì bǎi lái guī yù 。
jiǎn xū shāo yào cì gōng chén , lǐ jì wū yān sī shā shēn 。
hán xuè shǔn chuàng fǔ zhàn shì , sī mó fèn hū qǐ xiào sǐ 。
zé zhī bù dú shàn zhàn shàn chéng shí , yǐ xīn gǎn rén rén xīn guī 。
ěr lái yī bǎi jiǔ shí zài , tiān xià zhì jīn gē wǔ zhī 。
gē qī dé , wǔ qī dé , shèng rén yǒu zuò chuí wú jí 。
qǐ tú yào shén wǔ , qǐ tú kuā shèng wén 。
tài zōng yì zài chén wáng yè , wáng yè jiān nán shì zǐ sūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.