Traditional

七月一日作

七月一日天,秋生履道裏。
閑居見清景,高興從此始。
林間暑雨歇,池上涼風起。
橋竹碧鮮鮮,岸莎青靡靡。
蒼然古磐石,清淺平流水。
何言中門前,便是深山裏。
雙僮侍坐臥,一杖扶行止。
饑聞麻粥香,渴覺雲湯美。

Simplified

七月一日作

七月一日天,秋生履道里。
闲居见清景,高兴从此始。
林间暑雨歇,池上凉风起。
桥竹碧鲜鲜,岸莎青靡靡。
苍然古磐石,清浅平流水。
何言中门前,便是深山里。
双僮侍坐卧,一杖扶行止。
饥闻麻粥香,渴觉云汤美。

Pronunciation

qī yuè yī rì zuò

qī yuè yī rì tiān , qiū shēng lǚ dào lǐ 。
xián jū jiàn qīng jǐng , gāo xīng cóng cǐ shǐ 。
lín jiān shǔ yǔ xiē , chí shàng liáng fēng qǐ 。
qiáo zhú bì xiān xiān , àn suō qīng mí mí 。
cāng rán gǔ pán shí , qīng qiǎn píng liú shuǐ 。
hé yán zhōng mén qián , biàn shì shēn shān lǐ 。
shuāng tóng shì zuò wò , yī zhàng fú xíng zhǐ 。
jī wén má zhōu xiāng , kě jué yún tāng měi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.