Traditional

七月下旬得疾不能出戶者十有八日病起有賦

秋風吹海氛,氣候頗不令。
昏昏七十翁,擾擾半月病。
著書殊未成,即死目不瞑。
扶持賴藥物,僅得全性命。
雨添苔暈青,風入桐枝勁。
深巷無人聲,搘頤發孤詠。

Simplified

七月下旬得疾不能出户者十有八日病起有赋

秋风吹海氛,气候颇不令。
昏昏七十翁,扰扰半月病。
著书殊未成,即死目不瞑。
扶持赖药物,仅得全性命。
雨添苔晕青,风入桐枝劲。
深巷无人声,搘颐发孤咏。

Pronunciation

qī yuè xià xún dé jí bù néng chū hù zhě shí yǒu bā rì bìng qǐ yǒu fù

qiū fēng chuī hǎi fēn , qì hòu pō bù líng 。
hūn hūn qī shí wēng , rǎo rǎo bàn yuè bìng 。
zhù shū shū wèi chéng , jí sǐ mù bù míng 。
fú chí lài yào wù , jǐn dé quán xìng mìng 。
yǔ tiān tái yùn qīng , fēng rù tóng zhī jìn 。
shēn xiàng wú rén shēng , zhī yí fā gū yǒng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.