Traditional

七月二十一日午睡夢泛江風濤甚壯覺而有賦

夢中不記適何邦,風飽蒲颿入大江。
久矣眼中無此快,蹴天雪浪濺船窗。

Simplified

七月二十一日午睡梦泛江风涛甚壮觉而有赋

梦中不记适何邦,风饱蒲颿入大江。
久矣眼中无此快,蹴天雪浪溅船窗。

Pronunciation

qī yuè èr shí yī rì wǔ shuì mèng fàn jiāng fēng tāo shèn zhuàng jué ér yǒu fù

mèng zhōng bù jì shì hé bāng , fēng bǎo pú fān rù dà jiāng 。
jiǔ yǐ yǎn zhōng wú cǐ kuài , cù tiān xuě làng jiàn chuán chuāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.