Traditional

七月二十九日崇讓宅宴作

露如微霰下前池,風過回塘萬竹悲。
浮世本來多聚散,紅蕖何事亦離披?
悠揚歸夢惟燈見,□落生涯獨酒知。
豈到白頭長隻爾,嵩陽松雪有心期。

Simplified

七月二十九日崇让宅宴作

露如微霰下前池,风过回塘万竹悲。
浮世本来多聚散,红蕖何事亦离披?
悠扬归梦惟灯见,□落生涯独酒知。
岂到白头长只尔,嵩阳松雪有心期。

Pronunciation

qī yuè èr shí jiǔ rì chóng ràng zhái yàn zuò

lù rú wēi xiàn xià qián chí , fēng guò huí táng wàn zhú bēi 。
fú shì běn lái duō jù sàn , hóng qú hé shì yì lí pī ?
yōu yáng guī mèng wéi dēng jiàn ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.