Traditional

七月二十四日作

閑拂青銅一惘然,此生應老海雲邊。
涼颸入袂詩初就,幽鳥呼人夢不全。
天上鵲歸星渚冷,月中桂長露華鮮。
射胡羽箭雕零盡,坐負心期四十年!

Simplified

七月二十四日作

闲拂青铜一惘然,此生应老海云边。
凉颸入袂诗初就,幽鸟呼人梦不全。
天上鹊归星渚冷,月中桂长露华鲜。
射胡羽箭凋零尽,坐负心期四十年!

Pronunciation

qī yuè èr shí sì rì zuò

xián fú qīng tóng yī wǎng rán , cǐ shēng yīng lǎo hǎi yún biān 。
liáng sī rù mèi shī chū jiù , yōu niǎo hū rén mèng bù quán 。
tiān shàng què guī xīng zhǔ lěng , yuè zhōng guì cháng lù huá xiān 。
shè hú yǔ jiàn diāo líng jìn , zuò fù xīn qī sì shí nián !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.