Traditional

七月二日夜賦

鄙人誌趣在漁樵,四十年來負聖朝。
本恥彈冠良易掛,未嘗刻印敢煩銷?
盈盈微月生江渚,嫋嫋清笳下郡譙。
衰病逢秋真一洗,井床桐葉已先飄。

Simplified

七月二日夜赋

鄙人志趣在渔樵,四十年来负圣朝。
本耻弹冠良易挂,未尝刻印敢烦销?
盈盈微月生江渚,嫋嫋清笳下郡谯。
衰病逢秋真一洗,井床桐叶已先飘。

Pronunciation

qī yuè èr rì yè fù

bǐ rén zhì qù zài yú qiáo , sì shí nián lái fù shèng zhāo 。
běn chǐ dàn guān liáng yì guà , wèi cháng kè yìn gǎn fán xiāo ?
yíng yíng wēi yuè shēng jiāng zhǔ , niǎo niǎo qīng jiā xià jùn qiáo 。
shuāi bìng féng qiū zhēn yī xǐ , jǐng chuáng tóng yè yǐ xiān piāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.