Traditional

七月八日馬上作

溝水浸新月,街槐生碧煙。
明河七夕後,倦馬五門前。
小市燈初鬧,高樓鼓已傳。
賦詩寬客恨,哦罷卻淒然。

Simplified

七月八日马上作

沟水浸新月,街槐生碧烟。
明河七夕後,倦马五门前。
小市灯初闹,高楼鼓已传。
赋诗宽客恨,哦罢却凄然。

Pronunciation

qī yuè bā rì mǎ shàng zuò

gōu shuǐ jìn xīn yuè , jiē huái shēng bì yān 。
míng hé qī xī hòu , juàn mǎ wǔ mén qián 。
xiǎo shì dēng chū nào , gāo lóu gǔ yǐ chuán 。
fù shī kuān kè hèn , ó bà què qī rán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.