Traditional

七月十一日見落葉

葉雕非一日,盛夏則已然,一葉復一葉,及此搖落天。
晨起坐堂上,散若飛鳥翩,昔時可藏鴉,今欲不庇蟬。
顧視庭中草,亦復非阡眠。
百谷秋皆成,是謂造化權。
豈為草木計,而欲求兩全?
物理貴見微,勇退差為賢。

Simplified

七月十一日见落叶

叶雕非一日,盛夏则已然,一叶复一叶,及此摇落天。
晨起坐堂上,散若飞鸟翩,昔时可藏鸦,今欲不庇蝉。
顾视庭中草,亦复非阡眠。
百谷秋皆成,是谓造化权。
岂为草木计,而欲求两全?
物理贵见微,勇退差为贤。

Pronunciation

qī yuè shí yī rì jiàn luò yè

yè diāo fēi yī rì , shèng xià zé yǐ rán , yī yè fù yī yè , jí cǐ yáo luò tiān 。
chén qǐ zuò táng shàng , sàn ruò fēi niǎo piān , xī shí kě cáng yā , jīn yù bù bì chán 。
gù shì tíng zhōng cǎo , yì fù fēi qiān mián 。
bǎi gǔ qiū jiē chéng , shì wèi zào huà quán 。
qǐ wéi cǎo mù jì , ér yù qiú liǎng quán ?
wù lǐ guì jiàn wēi , yǒng tuì chà wéi xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.