Traditional

七月十一日雨後夜坐戶外觀月

浴罷淡無事,岸幘臨前軒。
雷雨始退散,雲月相吐吞。
風蟬斷還續,枝間終夕喧。
露螢闔復開,熠熠綴草根。
殘暑會當去,孰敢厭炮燔?
四時莽相代,所嘆歲月奔。
歡悰挽不留,白發生無根。
兒女日夜長,子且復有孫。
澗松偶未薪,野鶴猶孤騫。
華表幸來歸,余事何足言!

Simplified

七月十一日雨後夜坐户外观月

浴罢淡无事,岸帻临前轩。
雷雨始退散,云月相吐吞。
风蝉断还续,枝间终夕喧。
露萤阖复开,熠熠缀草根。
残暑会当去,孰敢厌炮燔?
四时莽相代,所叹岁月奔。
欢悰挽不留,白发生无根。
儿女日夜长,子且复有孙。
涧松偶未薪,野鹤犹孤骞。
华表幸来归,余事何足言!

Pronunciation

qī yuè shí yī rì yǔ hòu yè zuò hù wài guān yuè

yù bà dàn wú shì , àn zé lín qián xuān 。
léi yǔ shǐ tuì sàn , yún yuè xiāng tǔ tūn 。
fēng chán duàn huán xù , zhī jiān zhōng xī xuān 。
lù yíng hé fù kāi , yì yì zhuì cǎo gēn 。
cán shǔ huì dāng qù , shú gǎn yàn páo fán ?
sì shí mǎng xiāng dài , suǒ tàn suì yuè bēn 。
huān cóng wǎn bù liú , bái fā shēng wú gēn 。
ér nǚ rì yè cháng , zǐ qiě fù yǒu sūn 。
jiàn sōng ǒu wèi xīn , yě hè yóu gū qiān 。
huá biǎo xìng lái guī , yú shì hé zú yán !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.