Traditional

七月十七夜五更起坐至旦

秋容淡如水,昨暮到江城。
世事違高枕,年華入短檠。
書中固多味,身外盡浮名。
倚壁方清嘯,蓬窗已送明。

Simplified

七月十七夜五更起坐至旦

秋容淡如水,昨暮到江城。
世事违高枕,年华入短檠。
书中固多味,身外尽浮名。
倚壁方清啸,蓬窗已送明。

Pronunciation

qī yuè shí qī yè wǔ gēng qǐ zuò zhì dàn

qiū róng dàn rú shuǐ , zuó mù dào jiāng chéng 。
shì shì wéi gāo zhěn , nián huá rù duǎn qíng 。
shū zhōng gù duō wèi , shēn wài jìn fú míng 。
yǐ bì fāng qīng xiào , péng chuāng yǐ sòng míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.