Traditional

七月十七日大雨極涼

吳中七月熱未已,渴烏呀呀井無水。
炎官護前不少歛,樹頭敢望秋風起。
天公老手亦豈難,雨來黑雲如壞山;瓦溝淙淙萬銀竹,變化隻在須臾間。
老夫挑燈北窗下,山童夜歸泥過踝。
草根促織有底忙?
縑衣未贖還慨慷。

Simplified

七月十七日大雨极凉

吴中七月热未已,渴乌呀呀井无水。
炎官护前不少歛,树头敢望秋风起。
天公老手亦岂难,雨来黑云如坏山;瓦沟淙淙万银竹,变化只在须臾间。
老夫挑灯北窗下,山童夜归泥过踝。
草根促织有底忙?
缣衣未赎还慨慷。

Pronunciation

qī yuè shí qī rì dà yǔ jí liáng

wú zhōng qī yuè rè wèi yǐ , kě wū yā yā jǐng wú shuǐ 。
yán guān hù qián bù shǎo liǎn , shù tóu gǎn wàng qiū fēng qǐ 。
tiān gōng lǎo shǒu yì qǐ nán , yǔ lái hēi yún rú huài shān û wǎ gōu cóng cóng wàn yín zhú , biàn huà zhī zài xū yú jiān 。
lǎo fū tiāo dēng běi chuāng xià , shān tóng yè guī ní guò huái 。
cǎo gēn cù zhī yǒu dǐ máng ?
jiān yī wèi shú huán kǎi kāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.