Traditional

七月十七晚行湖塘雷雨大作

電火雷車下九關,我行暮出郊原間。
鬅鬙暗樹類奇鬼,突兀黑雲如壤山。
江潮默應鰻岫溢,鐵鎖自脫梅梁還。
今夕虛檐瀉懸瀑,預知高枕聽淙潺。

Simplified

七月十七晚行湖塘雷雨大作

电火雷车下九关,我行暮出郊原间。
鬅鬙暗树类奇鬼,突兀黑云如壤山。
江潮默应鳗岫溢,铁锁自脱梅梁还。
今夕虚檐泻悬瀑,预知高枕听淙潺。

Pronunciation

qī yuè shí qī wǎn xíng hú táng léi yǔ dà zuò

diàn huǒ léi chē xià jiǔ guān , wǒ xíng mù chū jiāo yuán jiān 。
péng sēng àn shù lèi qí guǐ , tū wù hēi yún rú rǎng shān 。
jiāng cháo mò yīng mán xiù yì , tiě suǒ zì tuō méi liáng huán 。
jīn xī xū yán xiè xuán pù , yù zhī gāo zhěn tīng cóng chán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.