Traditional

七月十九日大風雨雷電

雷車動地電火明,急雨遂作盆盎傾。
強弩夾射馬陵道,屋瓦大震昆陽城。
豈獨魚蝦空際落,真成蓋屐舍中行。
明朝雨止尋幽夢,尚聽飛濤濺瀑聲。

Simplified

七月十九日大风雨雷电

雷车动地电火明,急雨遂作盆盎倾。
强弩夹射马陵道,屋瓦大震昆阳城。
岂独鱼虾空际落,真成盖屐舍中行。
明朝雨止寻幽梦,尚听飞涛溅瀑声。

Pronunciation

qī yuè shí jiǔ rì dà fēng yǔ léi diàn

léi chē dòng dì diàn huǒ míng , jí yǔ suì zuò pén àng qīng 。
qiáng nǔ jiā shè mǎ líng dào , wū wǎ dà zhèn kūn yáng chéng 。
qǐ dú yú xiā kōng jì luò , zhēn chéng gài jī shè zhōng xíng 。
míng zhāo yǔ zhǐ xún yōu mèng , shàng tīng fēi tāo jiàn pù shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.