Traditional

七月十八夜枕上作

電掣光如晝,雷轟意未平。
亂雲俄卷盡,孤月卻徐行。
露草蛩相語,風枝鵲自驚。
一涼吾事足,美睡到窗明。

Simplified

七月十八夜枕上作

电掣光如昼,雷轰意未平。
乱云俄卷尽,孤月却徐行。
露草蛩相语,风枝鹊自惊。
一凉吾事足,美睡到窗明。

Pronunciation

qī yuè shí bā yè zhěn shàng zuò

diàn chè guāng rú zhòu , léi hōng yì wèi píng 。
luàn yún é juàn jìn , gū yuè què xú xíng 。
lù cǎo qióng xiāng yǔ , fēng zhī què zì jīng 。
yī liáng wú shì zú , měi shuì dào chuāng míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.