Traditional

七月十四夜觀月

不復微雲滓太清,浩然風露欲三更。
開簾一寄平生快,萬頃空江著月明。

Simplified

七月十四夜观月

不复微云滓太清,浩然风露欲三更。
开帘一寄平生快,万顷空江著月明。

Pronunciation

qī yuè shí sì yè guān yuè

bù fù wēi yún zǐ tài qīng , hào rán fēng lù yù sān gēng 。
kāi lián yī jì píng shēng kuài , wàn qǐng kōng jiāng zhù yuè míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.