Traditional

七月十日到故山削瓜瀹茗翛然自適

鏡湖清絕勝吳松,家占湖山第一峰。
瓜冷霜刀開碧玉,茶香銅碾破蒼龍。
壯心自笑老猶在,狂態極知人不容。
擊壤窮閻歌帝力,未妨堯舜亦親逢。

Simplified

七月十日到故山削瓜瀹茗翛然自适

镜湖清绝胜吴松,家占湖山第一峰。
瓜冷霜刀开碧玉,茶香铜碾破苍龙。
壮心自笑老犹在,狂态极知人不容。
击壤穷阎歌帝力,未妨尧舜亦亲逢。

Pronunciation

qī yuè shí rì dào gù shān xiāo guā yuè míng xiāo rán zì shì

jìng hú qīng jué shèng wú sōng , jiā zhān hú shān dì yī fēng 。
guā lěng shuāng dāo kāi bì yù , chá xiāng tóng niǎn pò cāng lóng 。
zhuàng xīn zì xiào lǎo yóu zài , kuáng tài jí zhī rén bù róng 。
jī rǎng qióng yán gē dì lì , wèi fáng yáo shùn yì qīn féng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.