Traditional

七月四日夜賦

樓角西南月一釣,晚瓜落刃酒新篘。
仙家又愴銀河別,太史新班玉歷秋。
衰病歲時良冉冉,窮愁身世轉悠悠。
莫因乞巧嘲兒女,我亦飄然水上浮。

Simplified

七月四日夜赋

楼角西南月一钓,晚瓜落刃酒新篘。
仙家又怆银河别,太史新班玉历秋。
衰病岁时良冉冉,穷愁身世转悠悠。
莫因乞巧嘲儿女,我亦飘然水上浮。

Pronunciation

qī yuè sì rì yè fù

lóu jiǎo xī nán yuè yī diào , wǎn guā luò rèn jiǔ xīn chōu 。
xiān jiā yòu chuàng yín hé bié , tài shǐ xīn bān yù lì qiū 。
shuāi bìng suì shí liáng rǎn rǎn , qióng chóu shēn shì zhuǎn yōu yōu 。
mò yīn qǐ qiǎo cháo ér nǚ , wǒ yì piāo rán shuǐ shàng fú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.