Traditional

七步詩

煮豆持作羹,漉菽以為汁。
萁在釜下燃,豆在釜中泣。
本是同根生,相煎何太急?

Simplified

七步诗

煮豆持作羹,漉菽以为汁。
萁在釜下燃,豆在釜中泣。
本是同根生,相煎何太急?

Pronunciation

qī bù shī

zhǔ dòu chí zuò gēng , lù shū yǐ wéi zhī 。
qí zài fǔ xià rán , dòu zài fǔ zhōng qì 。
běn shì tóng gēn shēng , xiāng jiān hé tài jí ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.