Traditional

七言十二句贈駕部吳郎中七兄

四月天氣和且清,綠槐陰合沙堤平。
獨騎善馬銜鐙穩,初著單衣肢體輕。
退朝下直少徒侶,歸舍閉門無送迎。
風生竹夜窗間臥,月照松時臺上行。
春酒冷嘗三數醆,曉琴閑弄十余聲。
幽懷靜境何人別,唯有南宮老駕兄。

Simplified

七言十二句赠驾部吴郎中七兄

四月天气和且清,绿槐阴合沙堤平。
独骑善马衔镫稳,初著单衣肢体轻。
退朝下直少徒侣,归舍闭门无送迎。
风生竹夜窗间卧,月照松时台上行。
春酒冷尝三数醆,晓琴闲弄十余声。
幽怀静境何人别,唯有南宫老驾兄。

Pronunciation

qī yán shí èr jù zèng jià bù wú láng zhōng qī xiōng

sì yuè tiān qì hé qiě qīng , lǜ huái yīn hé shā dī píng 。
dú qí shàn mǎ xián dèng wěn , chū zhù dān yī zhī tǐ qīng 。
tuì zhāo xià zhí shǎo tú lǚ , guī shè bì mén wú sòng yíng 。
fēng shēng zhú yè chuāng jiān wò , yuè zhào sōng shí tái shàng xíng 。
chūn jiǔ lěng cháng sān shù zhǎn , xiǎo qín xián nòng shí yú shēng 。
yōu huái jìng jìng hé rén bié , wéi yǒu nán gōng lǎo jià xiōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.