Traditional

七裏灘重送

秋江渺渺水空波,越客孤舟欲榜歌。
手折衰楊悲老大,故人零落已無多。

Simplified

七里滩重送

秋江渺渺水空波,越客孤舟欲榜歌。
手折衰杨悲老大,故人零落已无多。

Pronunciation

qī lǐ tān zhòng sòng

qiū jiāng miǎo miǎo shuǐ kōng bō , yuè kè gū zhōu yù bǎng gē 。
shǒu zhē shuāi yáng bēi lǎo dà , gù rén líng luò yǐ wú duō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.