Traditional

萬州放船過下巖小留

畫船四月滿旗風,飲散匆匆鷁首東。
醉裏偏憐江水綠,意中已想荔枝紅。
斷碑零落莓苔遍,幽澗淙潺略彴通。
一疋寧無好東絹,憑誰畫此碧玲瓏?

Simplified

万州放船过下岩小留

画船四月满旗风,饮散匆匆鷁首东。
醉里偏怜江水绿,意中已想荔枝红。
断碑零落莓苔遍,幽涧淙潺略彴通。
一疋宁无好东绢,凭谁画此碧玲珑?

Pronunciation

wàn zhōu fàng chuán guò xià yán xiǎo liú

huà chuán sì yuè mǎn qí fēng , yǐn sàn cōng cōng yì shǒu dōng 。
zuì lǐ piān lián jiāng shuǐ lǜ , yì zhōng yǐ xiǎng lì zhī hóng 。
duàn bēi líng luò méi tái biàn , yōu jiàn cóng chán l yī pǐ níng wú hǎo dōng juàn , píng shuí huà cǐ bì líng lóng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.