Traditional

萬州曉發放舟乘漲,還寄蜀中親朋

空濛巖雨霽,爛熳曉雲歸。
嘯旅乘明發,奔橈騖斷磯。
蒼茫林岫轉,絡繹漲濤飛。
遠岸孤煙出,遙峰曙日微。
前瞻未能眴,坐望日相依。
曲直多今古,經過失是非。
還期方浩浩,征思日騑騑。
寄謝千金子,江海事多違。

Simplified

万州晓发放舟乘涨,还寄蜀中亲朋

空濛岩雨霁,烂熳晓云归。
啸旅乘明发,奔桡骛断矶。
苍茫林岫转,络绎涨涛飞。
远岸孤烟出,遥峰曙日微。
前瞻未能眴,坐望日相依。
曲直多今古,经过失是非。
还期方浩浩,征思日騑騑。
寄谢千金子,江海事多违。

Pronunciation

wàn zhōu xiǎo fā fàng zhōu chéng zhǎng , huán jì shǔ zhōng qīn péng

kōng méng yán yǔ jì , làn màn xiǎo yún guī 。
xiào lǚ chéng míng fā , bēn ráo wù duàn jī 。
cāng máng lín xiù zhuǎn , luò yì zhǎng tāo fēi 。
yuǎn àn gū yān chū , yáo fēng shǔ rì wēi 。
qián zhān wèi néng xuàn , zuò wàng rì xiāng yī 。
qū zhí duō jīn gǔ , jīng guò shī shì fēi 。
huán qī fāng hào hào , zhēng sī rì fēi fēi 。
jì xiè qiān jīn zǐ , jiāng hǎi shì duō wéi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.