Traditional

萬年歡慢/萬年歡

禁篽初晴,見萬年枝上,工囀鶯聲。
藻殿連雲,萍曦高照檐楹。
好是簾開麗景,裊金爐,香暖煙輕。
傳呼道,天蹕來臨,兩行拱引簪纓。
看看筵敞三清。
洞寶玉杯中,滿酌犀觥。
爛熳芳葩,斜簪慶快春情。
更有簫韶九奏,簇魚龍,百戲俱呈。
吾皇願,永保洪圖,四方長樂升平。

Simplified

万年欢慢/万年欢

禁篽初晴,见万年枝上,工啭莺声。
藻殿连云,萍曦高照檐楹。
好是帘开丽景,袅金炉,香暖烟轻。
传呼道,天跸来临,两行拱引簪缨。
看看筵敞三清。
洞宝玉杯中,满酌犀觥。
烂熳芳葩,斜簪庆快春情。
更有箫韶九奏,簇鱼龙,百戏俱呈。
吾皇愿,永保洪图,四方长乐升平。

Pronunciation

wàn nián huān màn / wàn nián huān

jīn yù chū qíng , jiàn wàn nián zhī shàng , gōng zhuàn yīng shēng 。
zǎo diàn lián yún , píng xī gāo zhào yán yíng 。
hǎo shì lián kāi lì jǐng , niǎo jīn lú , xiāng nuǎn yān qīng 。
chuán hū dào , tiān bì lái lín , liǎng xíng gǒng yǐn zān yīng 。
kàn kàn yán chǎng sān qīng 。
dòng bǎo yù bēi zhōng , mǎn zhuó xī gōng 。
làn màn fāng pā , xié zān qìng kuài chūn qíng 。
gēng yǒu xiāo sháo jiǔ zòu , cù yú lóng , bǎi xì jù chéng 。
wú huáng yuàn , yǒng bǎo hóng tú , sì fāng cháng lè shēng píng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.