Traditional

萬年歡

南極星明,問笙歌弦管,今是何夕。
竹馬兒童,盡道使君生日。
又見蟠桃結實。
是誰向,珠宮偷得。
爐煙裊,惟願年年,使君常駐熊軾。
那知宦遊似客。
任雙旌五馬,飄轉南北。
細柳甘棠,都是使君親植。
見說吾皇仄席。
恐非晚,歸朝宣直。
功成了,卻隱東山,算惟龜鶴相識。

Simplified

万年欢

南极星明,问笙歌弦管,今是何夕。
竹马儿童,尽道使君生日。
又见蟠桃结实。
是谁向,珠宫偷得。
炉烟袅,惟愿年年,使君常驻熊轼。
那知宦游似客。
任双旌五马,飘转南北。
细柳甘棠,都是使君亲植。
见说吾皇仄席。
恐非晚,归朝宣直。
功成了,却隐东山,算惟龟鹤相识。

Pronunciation

wàn nián huān

nán jí xīng míng , wèn shēng gē xián guǎn , jīn shì hé xī 。
zhú mǎ ér tóng , jìn dào shǐ jūn shēng rì 。
yòu jiàn pán táo jié shí 。
shì shuí xiàng , zhū gōng tōu dé 。
lú yān niǎo , wéi yuàn nián nián , shǐ jūn cháng zhù xióng shì 。
nà zhī huàn yóu sì kè 。
rèn shuāng jīng wǔ mǎ , piāo zhuǎn nán běi 。
xì liǔ gān táng , dū shì shǐ jūn qīn zhí 。
jiàn shuō wú huáng zè xí 。
kǒng fēi wǎn , guī zhāo xuān zhí 。
gōng chéng liǎo , què yǐn dōng shān , suàn wéi guī hè xiāng shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.