Traditional

萬庵禪師真贊

灑灑落落五十年,一句不說祖師禪。
妙喜堂中正法眼,等閑滅在瞎驢邊。

Simplified

万庵禅师真赞

灑灑落落五十年,一句不说祖师禅。
妙喜堂中正法眼,等闲滅在瞎驢边。

Pronunciation

wàn ān chán shī zhēn zàn

sǎ sǎ luò luò wǔ shí nián , yī jù bù shuō zǔ shī chán 。
miào xǐ táng zhōng zhèng fǎ yǎn , děng xián miè zài xiā lǘ biān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.