Traditional

萬裏橋江上習射

坡隴如濤東北傾,胡床看射及春晴。
風和漸減雕弓力,野迥遙聞羽箭聲。
天上欃槍端可落,草間狐兔不須驚。
丈夫未死誰能料,一笴他年下百城。

Simplified

万里桥江上习射

坡陇如涛东北倾,胡床看射及春晴。
风和渐减雕弓力,野迥遥闻羽箭声。
天上欃枪端可落,草间狐兔不须惊。
丈夫未死谁能料,一笴他年下百城。

Pronunciation

wàn lǐ qiáo jiāng shàng xí shè

pō lǒng rú tāo dōng běi qīng , hú chuáng kàn shè jí chūn qíng 。
fēng hé jiàn jiǎn diāo gōng lì , yě jiǒng yáo wén yǔ jiàn shēng 。
tiān shàng chán qiāng duān kě luò , cǎo jiān hú tù bù xū jīng 。
zhàng fū wèi sǐ shuí néng liào , yī gě tā nián xià bǎi chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.