Traditional

丈人山詩

春凍曉韉露重,夜寒幽枕雲生。
豈是與山無素,丈人著帽相迎。

Simplified

丈人山诗

春冻晓鞯露重,夜寒幽枕云生。
岂是与山无素,丈人著帽相迎。

Pronunciation

zhàng rén shān shī

chūn dòng xiǎo jiān lù zhòng , yè hán yōu zhěn yún shēng 。
qǐ shì yǔ shān wú sù , zhàng rén zhù mào xiāng yíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.