Traditional

丈人觀

黃金篆書扁朱門,夾道巨竹屯蒼雲。
崖嶺劃若天地分,千柱耽耽壓其垠。
纓冠肅謁丈人君,廣殿空庭吹寶熏。
摩挲畫墻手為皸,異哉山夔與土羵。
物怪齾齾冠丘墳,仙人佩玉雜帨*。
手整貂冠最不群,欲去不忍恨日曛。
道翁采藥晝夜勤,松根茯苓獲兼斤。
人芝植立強骨筋,狗杞群吠聲狺狺。
山爐小甄吹幽芬,朱顏不飲常自醺。
我亦宿誦五千文,一念之差墮世紛。
逝將從翁走如麋,隱書秘訣何由聞?

Simplified

丈人观

黄金篆书扁朱门,夹道巨竹屯苍云。
崖岭划若天地分,千柱耽耽压其垠。
缨冠肃谒丈人君,广殿空庭吹宝熏。
摩挲画墙手为皲,异哉山夔与土羵。
物怪齾齾冠丘坟,仙人佩玉杂帨*。
手整貂冠最不群,欲去不忍恨日曛。
道翁采药昼夜勤,松根茯苓获兼斤。
人芝植立强骨筋,狗杞群吠声狺狺。
山炉小甄吹幽芬,朱颜不饮常自醺。
我亦宿诵五千文,一念之差堕世纷。
逝将从翁走如麋,隐书秘诀何由闻?

Pronunciation

zhàng rén guān

huáng jīn zhuàn shū biǎn zhū mén , jiā dào jù zhú tún cāng yún 。
yá lǐng huá ruò tiān dì fēn , qiān zhù dān dān yā qí yín 。
yīng guān sù yè zhàng rén jūn , guǎng diàn kōng tíng chuī bǎo xūn 。
mó suō huà qiáng shǒu wéi jūn , yì zāi shān kuí yǔ tǔ fén 。
wù guài yà yà guān qiū fén , xiān rén pèi yù zá shuì ê。
shǒu zhěng diāo guān zuì bù qún , yù qù bù rěn hèn rì xūn 。
dào wēng cǎi yào zhòu yè qín , sōng gēn fú líng huò jiān jīn 。
rén zhī zhí lì qiáng gǔ jīn , gǒu qǐ qún fèi shēng yín yín 。
shān lú xiǎo zhēn chuī yōu fēn , zhū yán bù yǐn cháng zì xūn 。
wǒ yì sù sòng wǔ qiān wén , yī niàn zhī chà duò shì fēn 。
shì jiāng cóng wēng zǒu rú mí , yǐn shū mì jué hé yóu wén ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.