Traditional

三三孫十月九日生日翁翁為賦詩為壽

正過重陽一月時,龜堂驩喜抱孫枝。
棄繻已足驚關吏,堆笏寧惟取世資?
落筆千言猶細事,讀書萬卷要深期。
汝翁豪傑非今士,不用擔簦更覓師。

Simplified

三三孙十月九日生日翁翁为赋诗为寿

正过重阳一月时,龟堂驩喜抱孙枝。
弃繻已足惊关吏,堆笏宁惟取世资?
落笔千言犹细事,读书万卷要深期。
汝翁豪杰非今士,不用担簦更觅师。

Pronunciation

sān sān sūn shí yuè jiǔ rì shēng rì wēng wēng wéi fù shī wéi shòu

zhèng guò zhòng yáng yī yuè shí , guī táng huān xǐ bào sūn zhī 。
qì rú yǐ zú jīng guān lì , duī hù níng wéi qǔ shì zī ?
luò bǐ qiān yán yóu xì shì , dú shū wàn juàn yào shēn qī 。
rǔ wēng háo jié fēi jīn shì , bù yòng dān dēng gēng mì shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.