Traditional

三二年來夜夢每過吾廬之西一士支家觀書飲酒

清言亹亹岸綸巾,久矣吾遊無若人!
自怪夢中來往熟,抱琴攜酒過西鄰。

Simplified

三二年来夜梦每过吾庐之西一士支家观书饮酒

清言亹亹岸纶巾,久矣吾游无若人!
自怪梦中来往熟,抱琴携酒过西邻。

Pronunciation

sān èr nián lái yè mèng měi guò wú lú zhī xī yī shì zhī jiā guān shū yǐn jiǔ

qīng yán wěi wěi àn lún jīn , jiǔ yǐ wú yóu wú ruò rén !
zì guài mèng zhōng lái wǎng shú , bào qín xié jiǔ guò xī lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.