Traditional

三堂早春

獨倚危樓四望遙,杏花春陌馬聲驕。
池邊冰刃暖初落,山上雪棱寒未銷。
溪送綠波穿郡宅,日移紅影度村橋。
主人年少多情味,笑換金龜解珥貂。

Simplified

三堂早春

独倚危楼四望遥,杏花春陌马声骄。
池边冰刃暖初落,山上雪棱寒未销。
溪送绿波穿郡宅,日移红影度村桥。
主人年少多情味,笑换金龟解珥貂。

Pronunciation

sān táng zǎo chūn

dú yǐ wēi lóu sì wàng yáo , xìng huā chūn mò mǎ shēng jiāo 。
chí biān bīng rèn nuǎn chū luò , shān shàng xuě léng hán wèi xiāo 。
xī sòng lǜ bō chuān jùn zhái , rì yí hóng yǐng dù cūn qiáo 。
zhǔ rén nián shǎo duō qíng wèi , xiào huàn jīn guī jiě ěr diāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.