Traditional

三山蔔居三十有四年矣老身七十有五兒輩亦頗

買地不占龜,心知百世宜。
西鄰梅福隱,南望項王祠。
庵小偷僧樣,陂長按古規。
保家無異法,一念勿萌欺。

Simplified

三山卜居三十有四年矣老身七十有五儿辈亦颇

买地不占龟,心知百世宜。
西邻梅福隐,南望项王祠。
庵小偷僧样,陂长按古规。
保家无异法,一念勿萌欺。

Pronunciation

sān shān bǔ jū sān shí yǒu sì nián yǐ lǎo shēn qī shí yǒu wǔ ér bèi yì pō

mǎi dì bù zhān guī , xīn zhī bǎi shì yí 。
xī lín méi fú yǐn , nán wàng xiàng wáng cí 。
ān xiǎo tōu sēng yàng , bēi cháng àn gǔ guī 。
bǎo jiā wú yì fǎ , yī niàn wù méng qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.