Traditional

三山蔔居今三十有三年矣屋陋甚而地有余數世

印累累,綬若若,換君朱顏君不覺。
冠如箕,劍拄頤,蒼頭廬兒笑君癡。
不如短褐歸鄉舍,上畢租庸下婚嫁。
橫陂引水蒔禾黍,高陸犁荒種桑柘。
比鄰畢出觀夜場,老稚相呼作春社。
雞爭舂米茅檐底,犬吠行人槿籬罅。
數椽幸可傳子孫,此地它年名陸村。
藜羹一飽能世守,殊勝養牛並上尊。

Simplified

三山卜居今三十有三年矣屋陋甚而地有余数世

印累累,绶若若,换君朱颜君不觉。
冠如箕,剑拄颐,苍头庐儿笑君痴。
不如短褐归乡舍,上毕租庸下婚嫁。
横陂引水莳禾黍,高陆犁荒种桑柘。
比邻毕出观夜场,老稚相呼作春社。
鸡争舂米茅檐底,犬吠行人槿篱罅。
数椽幸可传子孙,此地它年名陆村。
藜羹一饱能世守,殊胜养牛并上尊。

Pronunciation

sān shān bǔ jū jīn sān shí yǒu sān nián yǐ wū lòu shèn ér dì yǒu yú shù shì

yìn léi léi , shòu ruò ruò , huàn jūn zhū yán jūn bù jué 。
guān rú jī , jiàn zhǔ yí , cāng tóu lú ér xiào jūn chī 。
bù rú duǎn hè guī xiāng shè , shàng bì zū yōng xià hūn jià 。
héng bēi yǐn shuǐ shì hé shǔ , gāo lù lí huāng zhǒng sāng zhè 。
bǐ lín bì chū guān yè cháng , lǎo zhì xiāng hū zuò chūn shè 。
jī zhēng chōng mǐ máo yán dǐ , quǎn fèi xíng rén jǐn lí xià 。
shù chuán xìng kě chuán zǐ sūn , cǐ dì tā nián míng lù cūn 。
lí gēng yī bǎo néng shì shǒu , shū shèng yǎng niú bìng shàng zūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.