Traditional

三山蔔居今三十有三年矣屋陋甚而地有余數世

再見封侯未為快,一擲成盧安用再?
世間得意固多矣,堪笑窮人事常敗。
我生出仕四十年,寸進恰如船上埭。
即今臥病茅檐裏,回首窮通竟何在!
荊山之下玉牴鵲,兩京春齊論斤賣。
蘇秦煌煌佩六印,尼父棲棲厄陳蔡。
玄保美官輒見思,東野出門常有礙。
躬耕至老豈不佳,子孫當以吾為戒。

Simplified

三山卜居今三十有三年矣屋陋甚而地有余数世

再见封侯未为快,一掷成卢安用再?
世间得意固多矣,堪笑穷人事常败。
我生出仕四十年,寸进恰如船上埭。
即今卧病茅檐里,回首穷通竟何在!
荆山之下玉抵鹊,两京春齐论斤卖。
苏秦煌煌佩六印,尼父栖栖厄陈蔡。
玄保美官辄见思,东野出门常有碍。
躬耕至老岂不佳,子孙当以吾为戒。

Pronunciation

sān shān bǔ jū jīn sān shí yǒu sān nián yǐ wū lòu shèn ér dì yǒu yú shù shì

zài jiàn fēng hóu wèi wéi kuài , yī zhì chéng lú ān yòng zài ?
shì jiān dé yì gù duō yǐ , kān xiào qióng rén shì cháng bài 。
wǒ shēng chū shì sì shí nián , cùn jìn qià rú chuán shàng dài 。
jí jīn wò bìng máo yán lǐ , huí shǒu qióng tōng jìng hé zài !
jīng shān zhī xià yù dǐ què , liǎng jīng chūn qí lùn jīn mài 。
sū qín huáng huáng pèi liù yìn , ní fù qī qī è chén cài 。
xuán bǎo měi guān zhé jiàn sī , dōng yě chū mén cháng yǒu ài 。
gōng gēng zhì lǎo qǐ bù jiā , zǐ sūn dāng yǐ wú wéi jiè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.