Traditional

三山杜門作歌

高宗下詔傳神器,嗣皇禦殿猶揮涕。
當時獲綴鵷鷺行,百寮拜舞皆歔欷。
小臣疏賤亦何取,即日趨召登丹陛。
鳴呼!
橋山歲晚松柏寒,殺身從死豈所難!

Simplified

三山杜门作歌

高宗下诏传神器,嗣皇御殿犹挥涕。
当时获缀鵷鹭行,百寮拜舞皆歔欷。
小臣疏贱亦何取,即日趋召登丹陛。
鸣呼!
桥山岁晚松柏寒,杀身从死岂所难!

Pronunciation

sān shān dù mén zuò gē

gāo zōng xià zhào chuán shén qì , sì huáng yù diàn yóu huī tì 。
dāng shí huò zhuì yuān lù xíng , bǎi liáo bài wǔ jiē xū xī 。
xiǎo chén shū jiàn yì hé qǔ , jí rì qū zhào dēng dān bì 。
míng hū !
qiáo shān suì wǎn sōng bǎi hán , shā shēn cóng sǐ qǐ suǒ nán !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.