Traditional

三山杜門作歌

中歲遠遊踰劍閣,青衫誤入征西幙。
南沮水邊秋射虎,大散關頭夜聞角。
畫策雖工不見用,悲咤那復從軍樂。
鳴呼!
人生難料老更窮,麥野桑村白發翁。

Simplified

三山杜门作歌

中岁远游踰剑阁,青衫误入征西幙。
南沮水边秋射虎,大散关头夜闻角。
画策虽工不见用,悲吒那复从军乐。
鸣呼!
人生难料老更穷,麦野桑村白发翁。

Pronunciation

sān shān dù mén zuò gē

zhōng suì yuǎn yóu yú jiàn gé , qīng shān wù rù zhēng xī mù 。
nán jǔ shuǐ biān qiū shè hǔ , dà sàn guān tóu yè wén jiǎo 。
huà cè suī gōng bù jiàn yòng , bēi zhà nà fù cóng jūn lè 。
míng hū !
rén shēng nán liào lǎo gēng qióng , mài yě sāng cūn bái fā wēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.