Traditional

三山杜門作歌

寬恩四賦仙祠祿,每忍慚顏救枵腹。
五秉初辭官粟紅,一瓢自酌巖泉綠。
天公乘除不負汝,宿疾微平歲中熟。
鳴呼!
字字細讀逍遙篇,此去八十有幾年?

Simplified

三山杜门作歌

宽恩四赋仙祠禄,每忍惭颜救枵腹。
五秉初辞官粟红,一瓢自酌岩泉绿。
天公乘除不负汝,宿疾微平岁中熟。
鸣呼!
字字细读逍遥篇,此去八十有几年?

Pronunciation

sān shān dù mén zuò gē

kuān ēn sì fù xiān cí lù , měi rěn cán yán jiù xiāo fù 。
wǔ bǐng chū cí guān sù hóng , yī piáo zì zhuó yán quán lǜ 。
tiān gōng chéng chú bù fù rǔ , sù jí wēi píng suì zhōng shú 。
míng hū !
zì zì xì dú xiāo yáo piān , cǐ qù bā shí yǒu jī nián ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.