Traditional

三峽歌

神女廟前秋月明,黃牛峽裏暮猿聲。
危途性命不容恤,百丈牽船侵夜行。

Simplified

三峡歌

神女庙前秋月明,黄牛峡里暮猿声。
危途性命不容恤,百丈牵船侵夜行。

Pronunciation

sān xiá gē

shén nǚ miào qián qiū yuè míng , huáng niú xiá lǐ mù yuán shēng 。
wēi tú xìng mìng bù róng xù , bǎi zhàng qiān chuán qīn yè xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.