Traditional

三峽歌

不怕灘如竹節稠,新灘已過可無憂。
古妝峨峨一尺髻,木盎銀杯邀客舟。

Simplified

三峡歌

不怕滩如竹节稠,新滩已过可无忧。
古妆峨峨一尺髻,木盎银杯邀客舟。

Pronunciation

sān xiá gē

bù pà tān rú zhú jié chóu , xīn tān yǐ guò kě wú yōu 。
gǔ zhuāng é é yī chǐ jì , mù àng yín bēi yāo kè zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.