Traditional

三峽歌

十二巫山見九峰,船頭彩翠滿秋空。
朝雲暮雨渾虛語,一夜猿啼明月中。

Simplified

三峡歌

十二巫山见九峰,船头彩翠满秋空。
朝云暮雨浑虚语,一夜猿啼明月中。

Pronunciation

sān xiá gē

shí èr wū shān jiàn jiǔ fēng , chuán tóu cǎi cuì mǎn qiū kōng 。
zhāo yún mù yǔ hún xū yǔ , yī yè yuán tí míng yuè zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.