Traditional

三峽歌

錦繡樓前看賣花,麝香山下摘新茶。
長安卿相多憂畏,老向夔州不用嗟。

Simplified

三峡歌

锦绣楼前看卖花,麝香山下摘新茶。
长安卿相多忧畏,老向夔州不用嗟。

Pronunciation

sān xiá gē

jǐn xiù lóu qián kàn mài huā , shè xiāng shān xià zhāi xīn chá 。
cháng ān qīng xiāng duō yōu wèi , lǎo xiàng kuí zhōu bù yòng jiē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.